Anker

Wat we belangrijk vindenhttp://anker1

Missie en visie Zorgcoöperatie Ravenstein

Wat willen we bereiken?

Zorgcoöperatie Ravenstein is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van leven in de eigen leefgemeenschap van alle inwoners van Ravenstein, Huisseling en Over den Dam. De verenging wil er aan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en zodoende noodgedwongen vertrek te voorkomen. Dat betekent dat we er willen zijn voor elkaar en we er niet alleen voor staan. Op deze manier wil de vereniging bijdragen aan een hechte gemeenschap voor jong en oud waarin solidariteit met elkaar vanzelfsprekend is.

Ons handelen uit zich in:

  • Respect: Iedereen ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, beperking of levensovertuiging is welkom om diensten te vragen of te verlenen.
  • Betrokkenheid: Streven naar samenhang, samenwerking en verbondenheid binnen onze leefgemeenschap.
  • Vertrouwen: Uitgaan van positieve intenties en betrokkenheid van iedereen die diensten vraagt of aanbiedt.
  • Eigenwaarde: Iedereen heeft iets te bieden en heeft capaciteiten die hij of zij kan benutten. We waarderen dat van ieder lid.
  • Verbinden: We stemmen af en werken samen met andere vrijwilligers,  verenigingen en welzijnsorganisaties die actief zijn binnen onze leefgemeenschap.
  • Inclusiviteit: Ongeacht leeftijd of verstandelijke of psychische beperking worden leden aangesproken op wat ze kunnen.

Wat bieden we aan?

De vereniging wil haar doel bereiken door haar leden te organiseren, noem het georganiseerde burenhulp. We bieden eenvoudige diensten zoals: klusjes, vervoer, boodschappen, etc. De diensten zijn bedoeld als aanvulling op professionele zorg en op wat mensen nog zelf of in familieverband kunnen regelen. Organiseren wil zeggen: vraag en aanbod bij elkaar brengen, de dienst die we bieden moet aansluiten bij de vraag. Als je zelf -tijdelijk- iets niet kunt, is het mogelijk om via een van de coördinatoren een beroep te doen op hulp van onze leden.
Voor het gemak hebben we de leden die bijdragen leveren opgedeeld in clusters.

Binnen de zorgcoöperatie kunnen de leden zelf initiatief nemen om diensten rondom zorg en welzijn te organiseren. Ieder lid is mede eigenaar en heeft inspraak bij de vraag: wat hebben we nodig om zo lang mogelijk in onze eigen omgeving te blijven wonen? We streven er naar dat leden hun kracht optimaal gebruiken en dat leden zich verantwoordelijk gaan voelen.

Bewoners die zonder lidmaatschap gebruik willen maken van onze diensten zullen tot het lidmaatschap  aangespoord worden. Doordat leden binnen de clusters met elkaar in gesprek gaan, krijgt de coöperatieve gedachte leven en ontstaan ideeën. Het streven is om de clusters onder leiding van een of meer coördinatoren zelfsturend en zelf organiserend te laten zijn. Een lid kan verschillende rollen hebben, je kunt gever zijn door een dienst te leveren, je kunt ontvanger zijn door een dienst te vragen. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de coördinatoren,  is niet over organiserend, biedt kaders en is vooral voorwaarden scheppend.

Met wie werken we samen?

Zorgcoöperatie Ravenstein werkt samen met partijen die voor onze doelstelling een meerwaarde hebben, samenwerking als onze leden daar profijt van hebben. Voorbeelden hiervan zijn de welzijnsorganisaties van de gemeente Oss en eerstelijns professionals zoals de huisartsen. We zien de rol van de zorgcoöperatie als die van een makelaar, een  bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Binnen Ravenstein en de kernen is een actief verenigingsleven en er is een groot informeel hulpcircuit. Door de krachten te verenigen kan een meerwaarde voor onze leden ontstaan.

Hoe komen we financieel rond?

Zorgcoöperatie Ravenstein kan financieel rond komen door de contributie die de leden jaarlijks betalen. Het streven is om zonder bemoeienis van de overheid een netwerk van onderlinge  hulp en dienstverlening te zijn. Vooralsnog maken we, met uitzondering van een start subsidie van de gemeente Oss,  geen gebruik van fondsen en subsidies.

Heb je vragen of opmerkingen over onze missie en visie? Neem dan contact op met het bestuur. Zij vertellen je graag meer!